SEDE ELECTRÓNICA

Subvencións nominativas da área de cultura

As que aparecen relacionadas nas Bases de Execución do Orzamento Municipal en vigor, para aquelas asociacións e entidades alí relacionadas, que por razóns de interese público ou interese xeral debidamente xustificadas teñan que desenvolver un proxecto específico (neste caso cultural) que dificulte a súa convocatoria pública.

Quen a pode solicitar?

As entidades que aparecen relacionadas nas ditas bases de execución.

Data da solicitude: Dende a aprobación do Orzamento en vigor.

Documentación necesaria

Solicitude (Descargar impreso autocubrible)

Proxecto da actividade e orzamento de ingresos e gastos.

Póliza do seguro de responsabilidade civil e recibo de pagamento ou declaración xurada de subscribir este antes do inicio da actividade.

Silencio Administrativo

Efecto: Desestimatorio.

Órgano de resolución: Xunta de Goberno Local.

Documentación

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información