SEDE ELECTRÓNICA

Definición de dereitos

Dereito de acceso:

Supón o teu dereito a dirixirche ao responsable do tratamento para coñecer se está a tratar ou non os teus datos de carácter persoal e, no caso de que se estea realizando devandito tratamento obter información sobre:

 • Obter copia dos teus datos persoais que son obxecto de tratamento.
 • Os fins do tratamento.
 • As categorías de datos persoais de que se trate.
 • Os destinatarios ou as categorías de destinatarios aos que se comunicaron ou serán comunicados os datos persoais, en particular destinatarios en terceiros ou organizacións internacionais.
 • De ser posible, o prazo previsto de conservación dos datos persoais ou, se non é posible, os criterios utilizados para determinar este prazo.
 • A existencia do dereito a solicitar do responsable a rectificación ou supresión de datos persoais ou a limitación do tratamento de datos persoais relativos ao interesado, ou a oporse ao devandito tratamento.
 • O dereito a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control.
 • Cando os datos persoais non se obtiveron directamente de ti, calquera información dispoñible sobre a súa orixe.
 • A existencia de decisións automatizadas, incluída a elaboración de perfís, e, polo menos en tales casos, información significativa sobre a lóxica aplicada, así como a importancia e as consecuencias previstas do devandito tratamento para o interesado.
 • Cando se transfiran datos persoais a un terceiro país ou a unha organización internacional, tes dereito a ser informado das garantías adecuadas relativas á transferencia realizada.

Dereito de rectificación:

O exercicio deste dereito supón que poderás obter sen dilación indebida do responsable do tratamento a rectificación dos teus datos persoais inexactos. Tendo en conta os fins do tratamento, tes dereito a que se completen os datos persoais que sexan incompletos, inclusive mediante unha declaración adicional. Na túa solicitude deberás indicar a que datos refíresche e a corrección que haxa que realizar, debendo acompañar, cando sexa necesario, a documentación xustificativa da inexactitude ou carácter incompleto dos teus datos.

Dereito de oposición:

Este dereito, como o seu nome indica, supón que che podes opor a que o responsable realice un tratamento dos datos persoais nos seguintes supostos:

 • Cando sexan obxecto de tratamento baseado nunha misión de interese público ou no interese lexítimo, incluído a elaboración de perfís:
  • O responsable deixará de tratar os datos salvo que acredite motivos imperiosos que prevalezan sobre os intereses, dereitos e liberdades do interesado, ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Cando o tratamento teña como finalidade a mercadotecnia directa, incluída tamén a elaboración de perfís anteriormente citada:
  • Exercitado este dereito para esta finalidade, os datos persoais deixarán de ser tratados para o devanditos fin.
  • Se a campaña publicitaria realizásese, por exemplo, a través dos datos que posúe unha empresa contratada, darase traslado da petición ao anunciante nun prazo máximo de 10 días hábiles.

Dereito de supresión ("Dereito ao esquecemento"):

Poderás exercitar este dereito ante o responsable solicitando a supresión dos seus datos de carácter persoal cando concorra algunha das seguintes circunstancias:

 • Se os teus datos persoais xa non son necesarios en relación cos fins para os que foron recollidos ou tratados doutro xeito.
 • Se o tratamento dos teus datos persoais baseouse no consentimento que prestaches ao responsable, e retiras o mesmo, sempre que o citado tratamento non se base noutra causa que o lexitime.
 • Se che opuxeches ao tratamento dos teus datos persoais ao exercitar o dereito de oposición nas seguintes circunstancias:
  • O tratamento do responsable fundamentábase no interese lexítimo ou no cumprimento dunha misión de interese público, e non prevaleceron outros motivos para lexitimar o tratamento dos teus datos.
  • A que os teus datos persoais sexan obxecto de mercadotecnia directa, incluíndo a elaboración perfiles relacionada coa citada mercadotecnia.
 • Se os teus datos persoais foron tratados ilicitamente.
 • Se os teus datos persoais deben suprimirse para o cumprimento dunha obrigación legal establecida no Dereito da Unión ou dos Estados membros que se aplique ao responsable do tratamento.
 • Se os datos persoais obtivéronse en relación coa oferta de servizos da sociedade da información mencionados no artigo 8, apartado 1 (condicións aplicables ao tratamento de datos dos menores en relación cos servizos da sociedade da información).

Dereito á limitación do tratamento dos teus datos:

Este novo dereito consiste en que obteñas a limitación do tratamento dos teus datos que realiza o responsable, aínda que o seu exercicio presenta dúas vertentes:

 • Podes solicitar a suspensión do tratamento dos teus datos:
  • Cando impugnes a exactitude dos teus datos persoais, durante un prazo que permita ao responsable a súa verificación;
  • Cando che opuxeches ao tratamento dos teus datos persoais que o responsable realiza en base ao interese lexítimo ou misión de interese público, mentres aquel verifica se estes motivos prevalecen sobre os teus.
 • Solicitar ao responsable a conservación dos teus datos:
  • Cando o tratamento sexa ilícito e opuxéchesche á supresión dos teus datos e no seu lugar solicitas a limitación do seu uso;
  • Cando o responsable xa non necesite os datos persoais para os fins do tratamento, pero o interesado necesíteos para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Dereito á portabilidad dos teus datos:

A finalidade deste novo dereito é reforzar aínda máis o control dos teus datos persoais, de forma que cando o tratamento efectúese por medios automatizados, recibas os teus datos persoais nun formato estruturado, de uso común, de lectura mecánica e interoperable, e poidas transmitilos a outro responsable do tratamento, sempre que o tratamento lexitímese en base ao consentimento ou no marco da execución dun contrato.

Dereito a non ser obxecto de decisións individualizadas:

Este dereito pretende garantir que non sexas obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento dos teus datos, incluída a elaboración de perfís, que produza efectos xurídicos sobre ti ou che afecte significativamente de forma similar.

Sobre esta elaboración de perfís, trátase de calquera forma de tratamento dos teus datos persoais que avalíe aspectos persoais, en particular analizar ou predicir aspectos relacionados co teu rendemento no traballo, situación económica, saúde, as preferencias ou intereses persoais, fiabilidade ou o comportamento.

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información