SEDE ELECTRÓNICA

Notificacións Electrónicas

O 2 de outubro de 2016 entrou en vigor a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, cuxo artigo 14 inclúe os colectivos obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións Públicas para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo. Doutra banda, supón a inclusión, de estos colectivos, no sistema de notificacións electrónicas, de forma que a xeneralidade das notificacións do Concello de Vigo realizarase por medios electrónicos.

O acceso ás notificacións electrónicas pode realizarse desde a sede electrónica do Concello de Vigo (https://sede.vigo.org/notificacions).

Para poder acceder ás notificacións electrónicas, é necesario utilizar un certificado electrónico (ou DNI-e) ou clave concertada. Na páxina web sistemas de sinatura aceptados poderá atopar información sobre os sistemas asina autorizados e os certificados admitidos.

As seguintes notificacións que se lle practiquen, a quenes se relacionen de xeito electrónico coa administración, entenderanse producidas no momento do acceso ao contido do acto notificado ou ben polo transcurso do prazo de dez días naturais desde a súa posta a disposición sen que se accedeu ás mesmas. Por iso, é preciso acceder periodicamente (como mínimo unha vez cada 10 días) ás súas notificacións electrónicas.

Con todo, na sede electrónica, na sua "carpeta do cidadá", pode configurar o perfil da caixa de correos electrónicos, consignando unha ou varias contas de correo electrónico persoais nas que, de forma non  vinculante, informaráselle das entradas de novas comunicacións e notificacións realizadas polo Concello de Vigo.

Para calquera dúbida que teña pode chamar ao teléfono de información do Concello de Vigo, 010 ou 986 810 100.

Quen están obrigados a relacionarse electrónicamente coas administracións públicas?

O artigo 14 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de de o Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, establece que estarán obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións Públicas para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo, polo menos, os seguintes suxeitos:

  • As persoas xurídicas.
  • As entidades sen personalidade xurídica.
  • Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colexiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas Administracións Públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.
  • Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electrónicamente coa Administración.
  • Os empregados das Administracións Públicas para os trámites e actuacións que realicen con elas por razón da súa condición de empregado público, na forma en que se determine regulamentariamente por cada Administración.

Regulamentariamente, as Administracións poderán establecer a obrigación de relacionarse con elas a través de medios electrónicos para determinados procedementos e para certos colectivos de persoas físicas que por razón da súa capacidade económica, técnica, adicación profesional ou outros motivos quede acreditado que teñen acceso e dispoñibilidade dos medios electrónicos necesarios.

Quen poden acceder ao contido da notificación?

O acceso ás notificacións electrónicas debe realizalo directamente o obrigado tributario.
Para garantir a seguridade do sistema é necesario a acreditación da personalidade de quen accede ao contido dos documentos que se notifican, o cal se logra mediante a utilización dos certificados electrónicos admitidos.

Como acceder se xa dispón de certificado electrónico ou DNI-e?

Se xa dispón dun certificado electrónico admitido ou o DNI-e (se se trata dunha persoa física), non ten máis que utilizar o mesmo para acceder ás súas notificacións electrónicas.

Como obter o certificado electrónico se non dispón do mesmo?

Para a súa obtención pode dirixirse ás entidades emisoras de certificados mencionados anteriormente ou ben obter o certificado electrónico que corresponda expedido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT) seguindo os pasos indicados na súa web.

Efectos das notificacións electrónicas.

As notificacións electrónicas entenderanse producidas no momento do acceso ao contido do acto notificado ou ben, se este acceso non se efectúa, polo transcurso do prazo de 10 días naturais desde a súa posta a disposición sen que accedese ás mesmas.

Todas as comunicacións e notificacións estarán dispoñibles na sede electrónica do Concello de Vigo, na súa carpeta cidadá.

O sistema de notificación electrónica acreditará a data e hora en que se produce a posta a disposición do interesado do acto obxecto de notificación. Igualmente, o sistema acreditará a data de acceso do destinatario ao contido do documento notificado ou en que a notificación se considerou rexeitada por transcorrer o prazo legalmente establecido.

Se con anterioridade á data de recepción da comunicación da notificación accedeuse á sede electrónica do Concello de Vigo e fóselle practicada a notificación por comparecencia electrónica, a data que prevalece para todos os efectos é a da primeira das notificacións correctamente practicada.

En que supostos poden as administracións practicar as notificacións por medios non electrónicos aínda cando os interesados estean obrigados a recibilas por medios electrónicos?

As Administracións poderán practicar as notificacións por medios non electrónicos nos seguintes supostos, tal e como recolle o artigo 41 da Lei 39/2015:

  • Cando a notificación realícese con ocasión da comparecencia espontánea do interesado ou o seu representante nas oficinas de asistencia en materia de rexistro e solicite a comunicación ou notificación persoal nese momento.
  • Cando para asegurar a eficacia da actuación administrativa resulte necesario practicar a notificación por entrega directa dun empregado público da Administración notificante.

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información