SEDE ELECTRÓNICA

Inventario de actividades de tratamento

Co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, Regulamento Xeral de Protección de Datos desaparece a obrigación de notificar a inscrición de ficheiros, tanto de responsables públicos ou privados, no Rexistro de Ficheiros da AEPD, ou rexistro da autoridade autonómica competente. O artigo 30.1 do RXPD establece que cada responsable e, no seu caso, o seu representante levarán un rexistro das actividades de tratamento efectuadas baixo a súa responsabilidade..

 1. Xestión de recursos humanos
 2. Xestión económica e orzamentaria
 3. Contratación
 4. Rexistro de entrada e saída
 5. Consultas, reclamacións, queixas e suxerencias dpd
 6. Atención de dereitos en protección de datos
 7. Atención dereito de acceso á información pública
 8. Notificación de brechas de seguridade en protección de datos
 9. Queixas, suxerencias e agradecementos
 10. Participación cidadá
 11. Rexistro de intereses
 12. Corporación local
 13. Gravación dos plenos
 14. Videovixilancia en instalacións públicas
 15. Censo de animais e rexistro de animais potencialmente perigosos
 16. Padrón municipal de habitantes
 17. Cemiterio e servizos funerarios
 18. Biblioteca
 19. Mercado de abastos e ambulante
 20. Oficina municipal de información ao consumidor ( omic)
 21. Rexistro administrativo de unións de feito
 22. Matrimonios civís
 23. Servizo de abastecemento e saneamento de augas
 24. Servizo de recollida de residuos urbanos
 25. Xestión e recadación tributaria
 26. Escola infantil municipal
 27. Centro de educación cim
 28. Actividades formativas xenéricas
 29. Escola municipal de música
 30. Ordenación do territorio, urbanismo, vía pública, patrimonio municipal do chan e medio ambiente
 31. Licenzas, declaracións responsables e comunicacións previas de carácter urbanístico
 32. Dispoñibilidade, ordenación e plan urbanístico
 33. Ocupación vía pública
 34. Patrimonio municipal do só
 35. Medio ambiente
 36. Grua municipal
 37. Voluntariado
 38. Gabinete psicopedagóxico municipal
 39. Arquivo municipal
 40. Acceso público a internet. Pass Vigo
 41. Actividades e instalacións deportivas
 42. Actividades e instalacións socio-culturais
 43. Axudas ou subvenciones
 44. Mesas electorais
 45. Asesoría e defensa xurídica
 46. Actividades e instalacións mocidade
 47. Policía local
 48. Rexistro municipal de asociacións veciñais
 49. Servizos sociais
 50. Solicitudes acceso información pública
 51. Libro de actas xunta de goberno local
 52. Resolucións alcaldía
 53. Resolucións concellerías
 54. Portal de transparencia
 55. Publicacións de acordos
 56. Rexistro de convenios
 57. Rexistro de usuarios
 58. Sistema interno de información
 59. Cámaras de xefatura da Policía Local
 60. Gravación das chamadas realizadas ó número 092
 61. Cámaras en interiores de vehículos con kit de detidos
 62. Cámaras interiores dos vehículos de atestados
 63. Cámara móbil dos coches con mampara
 64. Xeolocalización PDAs dos membros da Policía Local 
 65. Cámaras móbiles persoais
 66. Cámaras en drones

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información