SEDE ELECTRÓNICA

IAE. Imposto de Actividades Económicas

Administración de Tributos - Departamento de I.A.E.- E.U.I.

  • Enderezo: Concello de Vigo, Praza do Rei 1, Planta Baixa, 36202 Vigo.
  • Teléfono: 986 810 294 / 986 810 100 Extensión 1797.
  • Email: ofi.iaevigo.org
  • Horario: De 9 a 13:30 horas de luns a venres.

O Imposto sobre Actividades Económicas é un tributo directo de carácter real, establecido con carácter obrigatorio, que grava o mero exercicio en territorio nacional, de actividades empresariais, profesionais ou artísticas, exérzanse ou non en local determinado e estean ou non especificadas nas tarifas do imposto.

Respecto deste imposto esta oficina encárgase da súa xestión, liquidación, inspección, recadación e revisión.

Normativa

  • Ordenanza Nº 4: Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas
  • Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais.

Trámites

Pagamento

Bonificacións e Reduccións

Certificados

Declaracion Censal

 
 

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información