SEDE ELECTRÓNICA

Plusvalía

Administración de Tributos - Departamento de Plusvalía
  • Enderezo: Concello de Vigo, Praza do Rei 1, Planta Baixa, 36202 Vigo.
  • Teléfono: 986 810 264 / 986 810 100 Extensión 1763.
  • Email: ofi.plusvaliasvigo.org
  • Horario: De 9 a 13:30 horas de luns a venres.

O imposto sobre incremento de valor dos terreos de natureza Urbana (Plusvalía) grava o incremento de valor que experimenten os terreos de natureza urbana que se poña de manifesto a consecuencia da transmisión da súa propiedade por calquera título ou da constitución ou transmisión de calquera dereito real de goce, limitativo do dominio, sobre os referidos terreos.

A oficina de plusvalía encárgase da xestión, liquidación, inspección, recadación e revisión deste imposto.

Normativa:

  • Ordenanza Nº 6: Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana.
  • Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais.

Trámites

Pagamento

Exencións e Bonificacións

  • Exención do Imposto
  • Bonificación do 50%
 
 

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información