Solicitude / Autoliquidación de Ocupación Vía Pública: Carga e Descarga por Obras e Mercadorías de calquera Clase

Mediante este trámite autorízase o aparcamento en exclusivedade de vehículos para carga e descarga, por obras e mercancías de calquera clase.

A quen está dirixido

As persoas físicas e xurídicas así como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria que disfruten, utilicen ou aproveiten especialmente o dominio público local para o caso mencionado.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.

Se o que desexa é facer unha simulación da cota a pagar, pulse no botón "Acceso Simulación" unha vez pulsado "Tramitar por Internet".
Presencialmente

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago presente o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Por correo

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago envíe o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Prazos


A licenza concederase 5 días despois de presentar a solicitude e documentación requirida. O día de presentación da solicitude non conta aos efectos de cómputo de prazo.

Documentación requirida

  • Impreso de Solicitude/Autoliquidación para Carga e Descarga por Obras e Mercancías de calquera clase
  • Seguro de responsabilidade civil
  • Ficha Técnica do Vehículo
  • Fotocopia do permiso de circulación
  • Orixe e ruta preferente para acceder ao destino

Observacións

- Os solicitantes, deberán formular, xunto coa solicitude, autoliquidación de taxas por todo o tempo solicitado. Se o tempo solicitado non resultare suficiente, deberán formular, con anterioridade o seu vencemento, solicitude de continuación co aproveitamento e autoliquidación complementaria.

No caso de que a anterior autoliquidación complementaria fose extemporánea será obxecto dos recargos regulados na Ordenanza Fiscal Xeral.

- En todo caso a efectos das competencias de inspección e control sobre o estado da vía pública por parte dos Servizos de Infraestructuras e Obras e Circulación Viaria, os solicitantes estarán obrigados a formular a baixa do aproveitamento.

De non terse formulado esta baixa, a Administración Tributaria do Concello poderá requirir o pagamento das taxas devengadas xunto cos recargos e sancións tributarias procedentes. Igualmente, a Alcaldía poderá impoñer a correspodente sanción por infracción de norma regulamentaria.

- No caso de que o aproveitamento estea situado na confluencia de varias rúas, aplicarase a tarifa correspondente á rúa de categoría superior.

- Na construcción de edificacións de nova planta así como en calquera obra de reforma total ou parcial, demolición, escavación ou canalización que requiran licenza urbanística municipal, as operacións de carga e descarga deberanse realizar no interior da obra.

Cando non sexa posible dispoñer deste espazo, as zonas de reserva de estacionamento por obra na vía pública concederanse previa solicitude e autoliquidación da correspondente taxa, acompañada da preceptiva copia compulsada da licenza municipal urbanística así como do informe técnico que acredite a imposibilidade de reservar espazo dentro do recinto da obra. Á vista da documentación aportada polo solicitante, resolverase sobre a procedencia da súa concesión e sobre os condicionantes da mesma no seu caso.

Oficinas

 • Rexistro Xeral

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1
  36202 - Vigo

  Horario: De luns a venres de 9:00 a 13:30 horas

 • Seguridade e Mobilidade

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - Sótano 1
  Teléfono: 986 810 291 ; 986 810 121

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

 • Administración de Tributos

  Concello de Vigo Praza do Rei 1 - Planta Baixa 36202 Vigo
  Teléfono: 010
  Teléfono: 986 810 0100

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Acordos e normativa municipal

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información