Alta na Taxa por Recollida de Lixo en Locais Destinados a Garaxes de Uso Privado

En locais destinados a garaxes para uso privado, entenderase como declaración de alta na taxa de lixo, a solicitude de licenza para vado permanente formulada en impreso regulamentario no que procederá realizar autoliquidación da taxa de recollida de lixo do ano en curso se a solicitude se presenta antes do 30 de xuño ou ben, do segundo semestre do ano en curso, se a solicitude se presenta con posterioridade á citada data.

O exemplar entregado ao solicitante surtirá os efectos de notificación de alta no Padrón da taxa de lixo, non sendo preceptiva a notificación expresa das liquidacións subseguintes á presente.

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información