Pagamento do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras (ICIO): Liquidación Provisional

Pago do imposto que grava a realización en todo o termo municipal de calquera construcción, obra ou instalación para a que se esixa licenza urbanística.

A quen está dirixido

As persoas físicas ou xurídicas e as Entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, que sexan donos das construccións, instalacións ou obras, sexan ou non propietarios dos inmobles sobre os que se realicen aquelas.

A estes efectos, terá a consideración de dono da construcción, instalación ou obra quen soporte os gastos ou custes que supoña a súa realización.

No suposto de que a construción, instalación ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribuínte, terán a consideración de suxeitos pasivos substitutos do mesmo os que soliciten as correspondentes licenzas ou realicen as construcións, instalacións ou obras.

O substituto poderá esixir do contribuínte o importe da obriga tributaria satisfeita.

Como facelo

Presencialmente

No caso de solicitude de licenza de obra menor :

Deberá facer o pagamento do imposto no momento de presentación da solicitude de licenza.

No caso de solicitude de licenza de obra maior :

Primeiramente fará a solicitude sen ter que pagar nese momento o imposto ( non confundir coa taxa pola concesión de licenza ,que sí terá que facer o pagamento no momento da solicitude ).

Xunto coa concesión de licenza urbanística remitiráselle o impreso de autoliquidación provisional cuberto.

Terá de prazo un mes, desde dita notificación de concesión de licenza, para realizar o pago, en calquera entidade colaboradora na Recadación Municipal, e entregar o correspondente xustificante no Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Tamén poderá fraccionar o pagamento das cotas provisionais da seguinte forma:

- 50% da liquidación provisional no prazo dun mes dende a notificación da licenza.

- O resto no prazo de 7 meses desde a notificación daquela.

Esta autoliquidación ten carácter provisional debendo o/a contribuinte, o rematar as obras, presentar certificación do custo real das mesmas co fin de esixir ou reintegrar, no seu caso, a cantidade que corresponda da liquidación definitiva.

Documentación requirida

  • Impreso Autoliquidación Provisional do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras

Oficinas

 • Xerencia Municipal de Urbanismo

  Praza do Rei s/n

  Teléfono: 986 810 320

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

 • Administración de Tributos: Taxas Vía Pública

  Concello de Vigo Praza do Rei 1 - Planta Baixa 36202 Vigo Teléfono: 986 810 100 ext. 1169

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información