Declaración catastral por nova construción, ampliación, reforma ou rehabilitación de bens inmobles

Declaración que ten por obxecto a inscrición ou modificación do Catastro Inmobiliario por:

A realización de novas construcións, así como a ampliación, rehabilitación ou reforma das xa existentes, xa sexa total ou parcial.

A quen está dirixido

O propietario, titular dun dereito real de usufructo ou de superficie, ou titular dunha concesión administrativa dos bens inmobles nos que se produza a alteración ou variación.

Como facelo

Por Internet

As declaracións catastrais presentaranse de preferentemente de forma electrónica a través da Sede Electrónica da Dirección Xeral do Catastro: Como resultado deste proceso de cumprimentación, xerarase unha predeclaración identificada polo seu número de referencia ou código.

Cando se dispoña dos medios de identificación e sinatura electrónica, dita predeclaración poderá presentarse a través da Sede Electrónica da Dirección Xeral do Catastro.

No caso de carecer dos devanditos medios de identificación e sinatura electrónica, dita predeclaración poderá imprimirse e presentarse nos lugares establecidos para a presentación presencial.

A presentación electrónica das declaracións será obrigatoria cando as formulen:

• As Administracións, entidades e organismos públicos que se relacionan no artigo 17.2.d) do texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario.

• As persoas xurídicas.

• As comunidades de bens, herdanzas xacentes ou entidades sen personalidade xurídica que estean constituídas e identificadas electronicamente de acordo coa normativa tributaria.

• Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colexiación obrigatoria, no exercicio de dita actividade.

• Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.
Presencialmente

Enchendo o modelo de declaración correspondente: MODELO 900D e seleccionando a opción 2 no apartado OBXECTO DA DECLARACIÓN.

Poderá presentarse no Concello en cuxo termo municipal estea situado o ben inmoble a que se refire a declaración, nas Xerencias ou Unidades locais do Catastro, nas Delegacións de Economía e Facenda en que se integran. Nos demais órganos e oficinas que se relacionan no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Prazos

A declaración presentarase no prazo de dous meses contados desde o día seguinte á data de terminación das obras, nos casos de nova construción, ampliación, reforma ou rehabilitación.

Documentación requirida

  • Modelo 900D Na segunda folla do MODELO 900D especifícase a documentación para achegar xunto co modelo de declaración.
 • No caso de que o declarante actúe como representante do obrigado a declarar:
  • Documento Acreditativo da Representación
   A tales efectos, achegarase o Modelo catastral de representación ou a acreditación da inscrición da representación no rexistro electrónico de apoderamientos da Administración Xeral do Estado, sen perxuizo da facultade dos interesados de outorgar a súa representación en termos diferentes, acreditándoa por calquera outro medio válido en dereito.

Observacións

Declararanse nun único modelo a adquisición da titularidade de varios bens inmobles sempre que a transmisión de todos eles se formalizara nun mesmo documento (escritura, contrato privado, etc). Tamén poderanse declarar nun mesmo modelo calquera dos feitos, actos ou negocios enumerados no apartado: OBXECTO DA DECLARACIÓN do MODELO 900D cando se produciron en unidade de acto.

Non hai obriga de declarar os feitos, actos ou negocios susceptibles de xerar un alta, baixa ou modificación catastral para os que se outorgou a correspondente licenza ou autorización municipal, nos casos en que o Concello se tivera acollido mediante Ordenanza Fiscal ao réxime de comunicacións previsto legalmente, cuestión que se deberá advertir expresamente e por escrito, no momento de outorgar as licenzas ou autorizacións.

Oficinas

 • Oficina de Xestión Catastral Delegada do Concello de Vigo

  Praza do Rei nº 1 pranta baixa - 36202 Vigo ofi.xcatastral@vigo.org Teléfonos: 986810201 ? 98681000 (ext: 1492, 1426)

  Horario: De 9 a 13:30 e de 15 a 17:30 de luns a xoves. De 9 a 13:30 venres. Horario de verán (do 1 de xullo ao 31 de agosto de 9 a 13:30)

 • Xerencia Territorial do Catastro de Pontevedra. Oficina en Vigo

  R/ Lalín n.º 2 1º - 36209 Vigo.
  gerencia.pontevedra@catastro.minhafp.es
  Teléfono: 986 86 83 11

  Horario: Horario: 9 a 14 horas

 • Xerencia Territorial do Catastro de Pontevedra

  R/ Andrés Muruais n.º 4 - 36001 Pontevedra
  gerencia.pontevedra@catastro.minhafp.es
  Teléfono: 986 86 83 11

  Horario: Horario: De 9 a 17:30 de luns a xoves. De 9 a 14 venres.
  Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro de 9 a 14)

Lexislación relacionada

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información