Solicitude de Servizos Especiais de Transportes

1. Conducción, vixilancia e acompañamento de transportes pesados, grandes transportes e caravanas a través do casco urbano.

2. Calquera outros servizos especiais que sexan motivados por outras actividades que esixan a súa prestación. A estes efectos, entenderanse prestados, a instancia de parte, os referidos servizos cando estes fosen provocados polo particular ou redunden no seu beneficio, aínda que non mediase solicitude expresa.

A quen está dirixido

1. Titulares da empresa dos servizos de transporte e, de non estar os vehículos afectos a unha actividade empresarial, os propietarios dos mesmos.

2. Peticionarios dos demais servizos especiais e causantes e beneficiarios dos mesmos, aínda que non os soliciten.

Como facelo

En cumprimento do deber imposto polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), establécese o emprego, de xeito exclusivo, de medios electrónicos para presentar e tramitar a solicitude.

Por Internet

Clique no botón "Tramitar por Internet" e siga os pasos que se lle indican. Recorde que no paso "Documentación requirida" deberá seguir a opción "Entregar documentación por Internet".Documentación requirida

  • Permisos de Circulación dos Vehículos
  • Tarxeta de Inspección Técnica de Vehículos

Oficinas

 • Oficina Policía Local

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - Planta Baixa
  36202 Vigo
  Teléfono: 986 810 286

  Horario: De 7:30 a 13:30 horas.

Acordos e normativa municipal

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información