Solicitude de Suspensión do Procedemento de Prema

A regra xeral é que a interposición do recurso de reposición contra calquera acto de xestión, liquidación ou recadación dos tributos ou restantes ingresos de dereito público das Entidades Locais, non suspenderá a execución do acto impugnado, chegando ata o embargo das cotas ou dereitos liquidados, recargas e intereses.

No entanto, o procedemento de prema suspenderase a solicitude do interesado exclusivamente nos seguintes supostos:

a) Con motivo da interposición dun recurso de reposición:

1. Cando o interesado solicíteo e achegue garantía bastante (deberá cubrir o importe do acto impugnado, os intereses de demora que xere a suspensión e as recargas que puidesen proceder no momento da solicitude de suspensión) consistente nalgunha das seguintes:

- Depósito de diñeiro en efectivo na entidade financeira que presta o Servizo de Caixa da Corporación.

- Aval ou fianza de carácter solidario de entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca ou certificado de seguro de caución.

- Fianza persoal e solidaria de dous contribuíntes da localidade de recoñecida solvencia, soamente para débedas de contía inferior a 1.500 euros.

2. Tratándose de sancións que sexan obxecto de recurso de reposición, a súa execución quedará automaticamente suspendida en período voluntario sen necesidade de achegar garantías ata que sexan firmes en vía administrativa.

b) De forma automática, sen necesidade de achegar garantía: Cando o interesado demostre que se produciu no seu prexuízo erro aritmético, material ou de feito na determinación da débeda, que a mesma foi ingresada, condonada, compensada, aprazada ou suspendida ou que prescribiu o dereito a esixir o pago.

c) Cando o interesado interpoña unha tercería de dominio, no que se refire aos bens e dereitos controvertidos.

d) Cando se presente unha reclamación económico - administrativa, na forma e cos requisitos previstos na normativa reguladora correspondente.

A quen está dirixido

Aqueles interesados que interpoñan un recurso de reposición e desexan que durante a sustanciación do mesmo suspéndase o procedemento de recadación.

Como facelo

Por Internet

Presentando a solicitude, xunto coa documentación requirida a través do Rexistro xeral telemático do Concello de Vigo, simultaneamente ou nun momento posterior á interposición do recurso de reposición.
Presencialmente

Presentando a solicitude, xunto coa documentación requirida, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo, simultaneamente ou nun momento posterior á interposición do recurso de reposición.

Documentación requirida

Observacións

Cando a solicitude non se acompañe da garantía non surtirá efectos suspensivos e terase por non presentada para todos os efectos. Neste suposto procederase ao arquivo da solicitude e á súa notificación ao interesado.

Oficinas

 • Tesouraría - Recadación

  Concello de Vigo Planta baixa Praza do Rei 1 36202 Vigo
  Teléfonos: 986 810 133; 986 810 126; 986 810 275
  E-mail: ofi.voluntaria@vigo.org

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

 • Área de Seguridade e Mobilidade (Oficina de Recadación Executiva)

  Concello de Vigo Praza do Rei 1
  Pranta Baixa 36202 Vigo.
  Teléfono: 986 810 258 (ext. 1142 - 1144)

  Horario: De 9 a 13:30 horas e de 16 a 18 horas de luns a venres (excepto do 15 de xuño ao 31 de agosto que será de 9 a 13:30 horas).

 • Oficina de Recadación Executiva

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - Planta Baixa
  36202 Vigo
  Teléfono: 986 810 258

  Horario: Horario: De 9:00 a 13:30 horas e de 16:00 a 18:00 horas de luns a venres (excepto do 15 de xuño ao 31 de agosto que será de 9:00 a 13:30 horas).

Lexislación relacionada

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información