Autoliquidación por Aproveitamento Especial da Vía Pública con Caixeiros Automáticos

Ocupación de terreos de uso público local con caixeiros automáticos encostados a edificios en que a súa situación implique un aproveitamento especial da vía pública.

A quen está dirixido

Ás entidades bancarias con caixeiros que ocupen a vía pública.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.

Se o que desexa é facer unha simulación da cota a pagar, pulse no botón "Acceso Simulación" unha vez pulsado "Tramitar por Internet".
Presencialmente

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago presente o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Por correo

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago envíe o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Documentación requirida

  • Impreso de autoliquidación por ocupación da vía pública con caixeiros automáticos

Observacións

As cotas anuais deberán ser ingresadas polo procedemento de autoliquidación ata o 31 de marzo de cada ano.

Instrucións para encher o impreso:

- Consígnese os datos de situación segundo constan no rueiro municipal, facendo constar co máximo detalle posible: Praza ou rúa, Nº, etc.

- Consultará no Anexo da Ordenanza Fiscal Xeral (Categorias Fiscais das Rúas), na Administración de Tributos ou nesta mesma páxina a categoría fiscal que lle corresponde.

- Autoliquidación: Segundo a Ordenanza Nº 30 Reguladora das Taxas por Aproveitamento da Vía Pública ou Utilización Privativa do Dominio Público Local (Epígrafe I, apartado I.5 das tarifas sinaladas no artigo 4).

Oficinas

 • Rexistro Xeral

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1
  36202 - Vigo

  Horario: De luns a venres de 9:00 a 13:30 horas

 • Negociado Taxas por ocupación da vía pública

  Concello de Vigo Praza do Rei 1 - Planta Baixa 36202 Vigo Teléfono: 986 810 191

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Acordos e normativa municipal

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información