Solicitude / Autoliquidación de Ocupación Vía Pública: Valados, Puntais, Asnillas, Andamios e Outras Instalación Análogas

Autorización para ocupar terreos de uso público local con valados, puntais, asnillas, andamios e outras instalacións análogas.

A quen está dirixido

As persoas físicas e xurídicas así como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria que disfruten, utilicen ou aproveiten especialmente o dominio público local para o caso mencionado.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.

Se o que desexa é facer unha simulación da cota a pagar, pulse no botón "Acceso Simulación" unha vez pulsado "Tramitar por Internet".

Presencialmente

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago, presente o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Por correo

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago, envíe o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Prazos

A licenza concederase 5 días despois de presentar a solicitude e documentación requirida. O día de presentación da solicitude non conta aos efectos de cómputo de prazo.

Documentación requirida

  • Fotocopia da licenza de obra
   A súa presentación, pese a non ser obrigatoria, facilitará a tramitación do expediente.
  • Copia de comunicación de obra menor
  • Solicitude/Autoliquidación de valados, puntais, asnillas, andamios e outros
  • Seguro de responsabilidade civil
  • Plano de situación
   Indicando claramente a zona valada. Pode descargar un plano de situación na oficina virtual do catastro.
  • Fianza
  • DNI ou CIF (do solicitante.)
 • Se o solicitante é diferente á persoa titular da licenza de obra:
 • Nas autorizacións para instalación de VALADO DE OBRA ou ACCESOS A OBRA ( VADOS ) en beirarrúas con pavimentos pétreos:
  • Garantía en base aos metros cadrados de lousa a dispoñer
   Importe ( €/m2) ............ 200 €/m2 Garantía mínima ............ 2.000 €

Observacións

- Os solicitantes estarán obrigados a formular a baixa do aproveitamento. De non terse formulado esta baixa, a Administración Tributaria do Concello poderá requirir o pagamento das taxas devengadas xunto cos recargos e sancións tributarias procedentes. Igualmente, a Alcaldía poderá impoñer a correspondente sanción por infracción de norma regulamentaria.

- No caso de que o feito solicitado vaia estar máis tempo do especificado na solicitude previa, deberá facer unha nova autoliquidación pagando a taxa que corresponda polo novo tempo solicitado. Neste caso deberá indicar na solicitude o número da autorización da primeira solicitude.

- En función das actividades que se prevexan no interior da zona valada, e a criterio do Servizo de Vías e Obras, poderase esixir como medida de protección da dita beirarrúa a disposición de lousa de formigón de 12 cm de espesor con mallazo de 20 x 20 cm ( ferro de 6 mm de diámetro) e recubrimento de 3 cm sobre lámina xeotextil impermeable. Dita lousa abarcará a totalidade da anchura da beirarrúa dende a fachada ata o bordo e na lonxitude na que se coloque o valado de obra. Os extremos desta lousa na súa transición coa beirarrúa realizarase cunha pendente non superior ao 4%.

- No caso de ocupación con ANDAMIO en pavimentos pétreos deberán protexer a beirarrúa con tacos de madeira debaixo das patas do andamio.

Oficinas

 • Rexistro Xeral

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1
  36202 - Vigo

  Horario: De luns a venres de 9:00 a 13:30 horas

 • Seguridade e Mobilidade

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - Sótano 1
  Teléfono: 986 810 291 ; 986 810 121

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Acordos e normativa municipal

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información