Modificación do Suxeito Pasivo no Caso de Varios Cotitulares sobre un Mesmo Feito Impoñible

O suxeito pasivo obrigado ao pagamento da débeda tributaria é único, ainda que concorran varios cotitulares sobre un mesmo obxecto tributario.

Sen embargo, cando un ben inmoble pertence a varios titulares, existe a posibilidade de que cada ano pague o imposto un cotitular, sempre e cando con relación co devandito inmoble este cotitular figure inscrito no Catastro.

A quen está dirixido

Aqueles cotitulares que desexen que a partir do ano seguinte realice o pagamento outro cotitular.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.
Presencialmente

Cubrindo a solicitude dispoñible nesta páxina e entregándoa no Rexistro Xeral do Concello.

Prazos

Deberá presentarse ata o 31 de marzo para que cause efectos para o exercicio actual. Con posterioridade a este prazo o cambio terá efectos para o ano seguinte.

Documentación requirida

Observacións

A solicitude implicará o cambio de cotitularidade como suxeito pasivo nos exercicios económicos seguintes en tanto non solicite un novo cambio de suxeito pasivo.

Oficinas

  • Oficina do I.B.I.

    Concello de Vigo Administración de Tributos - Departamento de I.B.I. Planta Baixa Praza do Rei 1 36202 Vigo Teléfono: 986 810 116 / 986 810 100 Extensión 1347

    Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

  • Administración de Tributos: Lixo-Vivendas

    Concello de Vigo Praza do Rei 1 - Planta Baixa 36202 Vigo Teléfono: 986 810 173 / 986 810 100 Extensión 1348

    Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Acordos e normativa municipal

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información