Ingreso a Conta Semestral da Taxa por Ocupación de Solo, Subsolo ou Voo das Vías Públicas Municipais por Empresas Explotadoras de Servizos de Subministracións que Resulten de Interese Xeral (Autoliquidación)

A Taxa por ocupación de solo, subsolo ou voo das vías públicas municipais por empresas explotadoras de servizos de subministracións que resulten de interese xeral está regulada na Ordenanza Fiscal nº30.

As empresas explotadoras de servizos de subministracións ingresarán, polo procedemento de autoliquidación, no primeiro mes de cada semestre, o importe da taxa a que alude o apartado 5 do artigo 4 da ordenanza 30, correspondente ao semestre anterior.

O importe da taxa consistirá, en todo caso e sen excepción ningunha, no 1,5 % dos ingresos brutos procedentes da facturación que obteñan anualmente en este termo municipal as referidas empresas.

A quen está dirixido

Empresas explotadoras de servizos de subministracións que resulten de interese xeral ou afecten á xeneralidade ou a unha parte importante do veciñanza que fagan utilización privativa ou aproveitamentos especiais constituidos no solo, subsolo ou voo das vías públicas municipais.

Cando o aproveitamento afecte ao resto do dominio público municipal, aplicaranse, según a clase do mesmo, a tarifa das establecidas na Ordenanza Fiscal nº30, con carácter xeral, que corresponda.

A estes efectos, incluiranse entre as empresas explotadoras de ditos servizos as empresas distribuidoras e comercializadoras dos mesmos.

Non se incluirán neste réxime especial de cuantificación da taxa os servicios de telefonía móbil.

Este réxime especial de cuantificación aplicarase as empresas referidas, tanto se son titulares das correspondentes redes a través das que se efectúan os subministracións como se, non sendo titulares de ditas redes, o son de dereitos de uso, acceso ou interconexión ás mesmas.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.

Se o que desexa é facer unha simulación da cota a pagar, pulse no botón "Acceso Simulación" unha vez pulsado "Tramitar por Internet".
Presencialmente

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago presente o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Por correo

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago envíe o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Documentación requirida

  • Impreso de autoliquidación da taxa por ocupación do solo, subsolo ou voo das vías públicas municipais por empresas de servizos de subministracións de interese xeral

Observacións

Cálculo dos ingresos brutos:

A efectos do cálculo da taxa, entenderase por ingresos brutos procedentes da facturación aqueles que, sendo imputables a cada entidade, teñan sido obtidos pola mesma como contraprestación polos servizos prestado en cada termo municipal.

Non se incluirán entre os ingresos brutos, a estes efectos, os impostos indirectos que graven os servizos prestados nin as partidas ou cantidades cobradas por conta de terceiros que non constitúan un ingreso propio da entidade á que se aplique este réxime especial de cuantificación da taxa.

As empresas que empreguen redes alleas para efectuar as subministracións deducirán dos seus ingresos brutos de facturación as cantidades satisfeitas a outras empresas en concepto de acceso ou interconexión ás redes das mesmas. As empresas titulares de tales redes deberán computar as cantidades percibidas por tal concepto entre os seus ingresos brutos de facturación.

O importe derivado da aplicación deste réxime especial non poderá ser repercutido aos usuarios dos servizos de subministración referidos.

Oficinas

 • Administración de Tributos

  Concello de Vigo Praza do Rei 1 - Planta Baixa 36202 Vigo
  Teléfono: 010
  Teléfono: 986 810 0100

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información