Solicitude / Autoliquidación de Licenza para Obras en Dominio Público: Gran Cala

Terán a consideración de grandes calas todas as aperturas de solo ou pavimento que non tendo carácter lineal as súas dimensións e características superen os máximos establecidos para as calas.

A quen está dirixido

Calquera persoa ou entidade.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.

Se o que desexa é facer unha simulación da cota a pagar, pulse no botón "Acceso Simulación" unha vez pulsado "Tramitar por Internet".
Presencialmente

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago, presente o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Por correo

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago, envíe o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Documentación requirida

  • Memoria
   A memoria, subscrita por técnico competente, deberá referirse en todo caso aos seguintes aspectos: a) Descrición das obras a realizar. b) Relación de materiais a empregar. c) Localización exacta da beirarrúa ou calzada da obra. d) Se se prevé actuar sobre cruzamentos de rúas, indicación dos mesmos, datas e duración prevista. e) Duración estimada da obra. f) Ocupacións adicionais que se prevean con contedores de escombros, casetas de obras ou similares, debidamente superficiadas. g) Plan de sinalización e balizamento da obra de acordo co previsto no anexo desta ordenanza.
  • Plano de situación
   Plano en formato A4 ou A3 sobre a cartografía municipal, subscrito por técnico competente.
  • Planos parciais de planta, E1:500
   Plano en formato A4 ou A3 sobre a cartografía municipal, subscrito por técnico competente.
  • Planos de planta E: 1/2000
   Plano en formato A4 ou A3 sobre a cartografía municipal, subscrito por técnico competente, no caso de que fose máis de un os planos do punto anterior.
  • Planos do perfil lonxitudinal EH1:1000 EV1:100. Seccións tipo.
   Plano en formato A4 ou A3 sobre a cartografía municipal, subscrito por técnico competente, no caso de obras de saneamento.
  • Planos de detalle da obra
   Plano en formato A4 ou A3 sobre a cartografía municipal, subscrito por técnico competente.
  • Plano dos servizos afectados
   Plano en formato A4 ou A3 sobre a cartografía municipal, subscrito por técnico competente.
  • Orzamento de execución material
   Subscrito por técnico competente.
  • Estudo de Seguridade e Saúde
  • Designación de Facultativo Director das obras e Coordinador de seguridade e saúde
  • Estudo de xestión e producción de residuos
 • Cando a obra non se execute pola compañía de servizos
  • Copia de alta no IAE da empresa que se encargará dos traballos
   No caso de terse contratado. En caso contrario, deberá comunicarse ao Concello previamente ao inicio das obras.

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información