Autoliquidación da Taxa pola Prestación de Servizos na "Galería de Servizos de Navia"

Constitúe o feito impoñible da presente taxa a prestación de servizos ou a realización de actividades consistentes na vixilancia, mantemento e reparación das Galerías de Servizos Municipais, que afecten ou beneficien aos usuarios das Galerías por teren instalados nelas tuberías, cables, fíos condutores ou calquera outro elemento.

A quen está dirixido

Usuarios das Galerías, que fosen titulares de tuberías, cables, fíos condutores ou calquera outro elemento que se instale nas Galerías de Servizos obxecto de mantemento Municipal.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.
Presencialmente

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pago da tasa.

Unha vez feito o pago presente o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Por correo

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago envíe o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Observacións

A presente taxa de prestación de servizos é compatible coa esixencia das taxas pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local calquera que fose ou réxime de cuantificación segundo o previsto no artigo 24 do RDL 2/2004 e Ordenanzas Fiscais números 30 e 35 do Concello de Vigo.

Oficinas

 • Inspección de tributos

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - Planta Baixa
  36202 Vigo
  Teléfono 986 810 191

  Horario: Horario: De 9 a 13:30 horas

Acordos e normativa municipal

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información