Interposición de recurso de reposición contra a dilixencia de embargo

A dilixencia de embargo identifica os bens e dereitos do obrigado tributario sobre os que se efectuou a traba, e que quedan afectos ao cumprimento ou pago da débeda.

No suposto de desconformidade coa dilixencia de embargo, e só polos motivos taxados de oposición que se enumeran no artigo 170.3 da Lei Xeral Tributaria, poderá interpoñerse o recurso potestativo de reposición que se regula no artigo 14 da Lei de Facendas Locais.

Os motivos taxados de oposición á dilixencia de embargo son:

a) Extinción da débeda ou prescrición do dereito para esixir o pago.

b) Falta de notificación da providencia de prema.

c) Incumprimento das normas reguladoras do embargo.

d) Suspensión do procedemento de recadación.

A quen está dirixido

Poderán interpor o recurso de reposición:

- Os suxeitos pasivos e, no seu caso, os responsables dos tributos, así como os obrigados a efectuar o ingreso de dereito público de que se trate.

- Calquera outra persoa cuxos intereses lexítimos e directos resulten afectados pola dilixencia de embargo.

Como facelo

Por Internet

Pode facer a solicitude, adxuntando a documentación requerida, a través da carpeta do cidadán.
Presencialmente

O recurso de reposición interporase por medio de escrito que se presentará no Rexistro Xeral do Concello e no que se farán constar os seguintes extremos:

- As circunstancias persoais do recorrente e, no seu caso, do seu representante, con indicación do número do documento nacional de identidade ou do código identificador.

- O órgano ante quen se formula o recurso.

- Identificación da dilixencia de embargo que se recorre, data en que se ditou, número do expediente e demais datos relativos a aquel que se consideren convenientes.

- O domicilio que sinale o recorrente a efectos de notificacións.

- O lugar e a data de interposición do recurso.

No escrito de interposición formularanse as alegacións tanto sobre cuestións de feito como de dereito. Con devandito escrito presentaranse os documentos que sirvan de base á pretensión que se exercita, así como, se é o caso, o resto da documentación requerida.

Documentación requirida

Observacións

Prazos:

O recurso de reposición interporase dentro do prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da notificación expresa do acto cuxa revisión solicítase.

O recurso será resolto no prazo dun mes a contar desde o día seguinte ao da súa presentación, entendéndose desestimado cando non recaia resolución en prazo

Preguntas frecuentes:

¿Suspéndese o procedemento de prema durante a tramitación do recurso de reposición?

A interposición do recurso de reposición non suspenderá o procedemento de recadación, salvo que o interesado solicíteo e achegue garantía bastante conforme ás normas do artigo 25 do Real Decreto 520/2005, de 13 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de desenvolvemento da Lei Xeral Tributaria en materia de revisión en vía administrativa.

Oficinas

 • Oficina de Recadación Executiva

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - Planta Baixa
  36202 Vigo
  Teléfono: 986 810 258

  Horario: Horario: De 9:00 a 13:30 horas e de 16:00 a 18:00 horas de luns a venres (excepto do 15 de xuño ao 31 de agosto que será de 9:00 a 13:30 horas).

Lexislación relacionada

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información