Axudas para a instalación de ascensores, mellora da accesibilidade e eliminación de barreiras arquitectónicas en edificios residenciais colectivos existentes, periodo 2018-2019

O Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo, en sesión ordinaria de 12 de xullo de 2018, acordou aprobar as bases reguladoras da concesión de axudas para a instalación de ascensores, mellora da accesibilidade e eliminación de barreiras arquitectónicas en edificios residenciais colectivos existentes para os anos 2018 e 2019, así como os seus Anexos (modelos normalizados de solicitudes, etc.), dispoñendo a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

A quen está dirixido

Persoas físicas ou xurídicas que teñan a condición de propietarias do inmoble no que se executen as obras.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.
Presencialmente

Debe cubrir o impreso de solicitude ou o formulario web e presentar a solicitude resultante no Rexistro Xeral da Xerencia de Urbanismo de Vigo.

Prazos

Prazo solicitudes: 09/08/2018 - 09/11/2018

Documentación requirida

  • Solicitude axudas para instalación de ascensores, mellora da accesibilidade e eliminación de barreiras arquitectónicas
  • Fotocopia do NIF
   da comunidade de propietarios (C.P)
  • Fotocopia do NIF, NIE ou CIF
   de todas as persoas propietarias do inmoble e das vivendas.
  • Acreditación da representación
   Copia do documento acreditativo da representación con que se actúa na C.P.
  • Documento acreditativo da titularidade do inmoble e das vivendas por parte do/a(s) solicitante(s)
  • Escritura de división horizontal
   Copia da escritura de división horizontal da edificación inscrita no Rexistro da Propiedade, No caso de comunidades non constituídas legalmente, nota simple rexistral da vivenda ou documento acreditativo da propiedade da mesma e DNI de cada persoa propietaria.
  • Documento que acredite a ocupación da vivenda
   certificado de empadroamento colectivo, contratos de arrendamento, facturas de subministros ou calquera outro documento que permita verificar este extremo.
  • Certificación de acordos ou copia das actas que recollan os acordos das actuación a desenvolver
   execución das obras, solicitude e aprobación do orzamento, solicitude de subvención/s
  • Acta de aprobación do orzamento da C.P de gastos e ingresos para o 2018
   ou, no seu defecto, da derrama correspondente, ou o financiamento necesario para afrontar o custe total da actuación. No caso de agrupacións de persoas propietarias non constituídas legalmente, ou persoas propietarias únicas da edificación, os compromisos de execución e asunción do custo total, asumidos por cada un dos membros da agrupación, con indicación da cota de participación de cada un deles no inmoble.
  • Reportaxe fotográfica
   da edificación e dos espazos onde se pretende acometer as obras. No caso de que as obras foran executadas antes da convocatoria (dento do vixente exercizo 2018), achegarase reportaxe fotográfica das obras rematadas xunto co certificado final de obra expedido por técnico competente.
  • Orzamento da empresa executora das obras
   O Orzamento de execución das obras aprobado elaborado pola empresa executora, detallado e desglosado por conceptos -traballos, materiais, man de obra...-, Se supera a contía de 40.000 euros (IVE excluído) deberá achegar tres ofertas de diferentes proveedores.
 • No suposto da existencia de colectivos merecedores de especial protección:
  • Certificado de discapacidade
  • Declaración/s da/s situación/s de dependencia
  • Copia do NIF das persoa/s residente/s maior/es de 65 anos

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información